Bokningsvillkor

Vad gäller när jag bokar ett rum?

Följande bokningsvillkor gäller främst högsäsong. Avvikande villkor kan förekomma vid enskilda evenemang och/eller lågsäsong.
För detaljerad upplysning, kontakta Bokningen.

Vem är ansvarig?

Stora Hotellet i Fjällbacka AB
Tel: 0525-315 00

Org nr: 559212-5321
VAT nr: SE559212532101
Bg nr: 5387-4319
IBAN: SE69 8000 0836 8369 4734 5986
Bic/Swift: SWEDSESS

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
  • du inom 30 dagar före avtalad ankomstdag får handlingar och uppgift om hur betalning skall ske, vart nyckeln kan hämtas i god tid.
  • rummet/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen.
  • Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
  • Om du inte är nöjd med rummet, så är det oss du omgående ska vända dig till.
    Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

När du har betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du bindande godkänt din bokning med tillhörande bokningsvillkor.

När ska jag betala?

Om bokningen är gjord tidigare än 60 dagar före ankomst ska anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 14 dagar från bokningstillfället. Resterande hyresbelopp ska betalas senast 60 dagar före ankomstdagen.

Om bokningen är gjord 60-8 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda inom 7 dagar från bokningstillfället.

Vid bokning 7-0 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda på bokningsdagen. Hyran skall alltid vara betald innan tillträde. Glöm ej att uppge OCR nummer alternativt bokningsnummer vid betalning.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning och då gäller reglerna för avbokning. Betalningspåminnelse skickas inte ut på obetald anmälningsavgift. Har gästen betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden via e-post. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning varvid reglerna om avbokning gäller.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd i samband med din bokning.

Det kostar:
450 kr/rum (1-4 bäddar)
550 kr/rum (5-8 bäddar)

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till ankomstdagen. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade: a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär. b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från
t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda helst inom en vecka från den aktuella avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan antingen avboka muntligen eller skriftligen till oss. Har du gjort din bokning via en samarbetspartner skall avbokningen ske via dem. Observera också att deras avbokningsregler kan vara avvikande.

Med avbeställningsskydd

Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är 21 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi 450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).

Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är 20-0 dagar kvar till ankomst och du kan uppvisa giltigt intyg behåller vi 450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).

Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är 20-0 dagar kvar till ankomst och du ej kan uppvisa giltigt intyg behåller vi hela det inbetalade beloppet.

Vad gäller om jag vill flytta min bokning?

Med avbeställningsskydd erbjuds även fri ombokning fram till 21 dagar före ankomst, i mån av plats och till gällande prislista. Vid byte till billigare period utgår ingen återbetalning av mellanskillnaden.

Vad gäller om jag vill avboka och inte har ett avbeställningsskydd?

Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är 60 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet).

Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är 59-0 dagar kvar till ankomst behåller vi hela det inbetalade beloppet.

Vad har jag för rättigheter?

Om rummet inte tillhandahålls i utlovat skick och vi inte klarar av att erbjuda dig ett annat likvärdigt rum, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala allt de du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av rummet.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss om detta före tillträdesdagen.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11.00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi har en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?

Minimum 25 år gäller för 2 personer i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 22.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för ditt rum. Överträdelse beivras. Otillåten rökning debiteras med 5000 kr. Du får inte använda rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste lämna samtliga nycklar till ditt rum vid avresa.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om

  • du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i rummet/området.
  • du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i rummet/området.
  • rummet används till ej avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från rummet och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

Parterna har rätt att träda ifrån förmedlingsavtalet om rummet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller andra större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat alternativt erbjuda ombokning, med avdrag för den nytta du haft av rummet.

Uppgifter om ankomst och avresetider
Ankomst tidigast kl 15:00 och Avresa senast kl 11:00